Belangengroep overlast A1 Ugchelen

PRIVACY-VERKLARING

De Belangenvereniging overlast A1 Ugchelen, gevestigd te Ugchelen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Peter Mooij is de Functionaris Gegevensbescherming van de Belangenvereniging overlast A1 Ugchelen. Hij is te bereiken via secretaris@a1ugchelen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Belangenvereniging overlast A1 Ugchelen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Binnen de Belangenvereniging overlast A1 Ugchelen zijn vier groeperingen waarover persoonsgegevens worden opgeslagen, Deze zijn:

 1. Leden Belangengroep
 2. Ondersteunende groep
 3. Ontvangers Nieuwsbrief
 4. Bezoekers die het contactformulier invullen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, met aantekening voor welke groep:

 • Voor- en achternaam (groep: 1,2,4)
 • Telefoonnummer (groep: 1,2)
 • E-mailadres (groep: 1,2,3,4)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze Belangenvereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@a1ugchelen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken, Belangenvereniging overlast A1 Ugchelen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van uitnodigingen, informatiebrieven en onze nieuwsbrief

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in verband met onze Belangen verenigings activiteiten.

–  Beantwoorden van vragen n.a.v. het ontvangen van een contactformulier.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Belangenvereniging overlast A1 Ugchelen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Belangenvereniging overlast A1 Ugchelen) tussen zit. Belangenvereniging overlast A1 Ugchelen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

   • WordPress voor de internetsite;
   • Spreadsheet en tekstverwerker voor een overzicht van leden van de Belangengroep en ondersteuners;
   • MailChimp voor de nieuwsbrief

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Belangenvereniging overlast A1 Ugchelen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Leden Belangengroep

Gegevens worden bewaard zolang de persoon actief betrokken is bij de Belangengroep en zullen verwijderd worden als de persoon niet meer actief betrokken is of op zijn of haar verzoek.

 • Ondersteunersgroep

Gegevens worden bewaard zolang de persoon actief betrokken is als ondersteuner van de Belangengroep en zullen verwijderd worden als de persoon niet meer actief betrokken is of op zijn of haar verzoek.

 • Nieuwsbrief

De persoonsgegevens ten behoeve van het verzenden van de Nieuwsbrief worden direct bij afmelden automatisch verwijderd uit het bestand of op verzoek.

 • Bezoekers die het contactformulier invullen.

De persoonsgegevens ten behoeve van het gebruik van het contactformulier worden na afhandeling van de vragen c.q. opmerkingen verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Belangenvereniging overlast A1 Ugchelen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Belangenvereniging overlast A1 Ugchelen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Fotografie:

Ten behoeve van de werkzaamheden van de Belangenvereniging overlast A1 Ugchelen worden voor verslaglegging waar nodig woningen en omgeving-factoren op beeldmateriaal vastgelegd. U geeft op grond van de AVG toestemming voor het maken van foto’s en filmbeelden en voor het gebruik, publicatie en de opslag daarvan. Bij bezwaren kunt u dat melden aan secretaris@a1ugchelen.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Belangenvereniging overlast A1 Ugchelen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@a1ugchelen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Belangenvereniging overlast A1 Ugchelen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Belangenvereniging overlast A1 Ugchelen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@a1ugchelen.nl =========================================================================================================

Verklaring over privacy en cookies 0p Belangenvereniging overlast A1 Ugchelen Privacy wetgeving – de ”cookiewet”

Zoals hieronder beschreven staat in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. In de nieuwe privacy wetgeving (januari 2015) valt Google Analytics onder de uitzonderingen en mogen Analytics cookies geplaatst worden zonder toestemming vooraf van de gebruiker, mits Analytics op de juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Dat doen wij op deze pagina.

Privacy instellingen van Google Analytics:

Volgens de Telecomwetgeving die in januari 2015 is aangenomen valt Google Analytics onder de uitzonderingen omdat dit cookie “geen of slechts geringe” inbreuk op de privacy maakt. Daarnaast is het cookie van Google Analytics een ‘first party cookie, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer ‘a1ugchelen.nl’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van de Belangenvereniging overlast A1 Ugchelen en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

Naast de Telecomwet is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het gebruik van Google Analytics is ook binnen deze wet toegestaan, mits het op de juiste manier wordt ingesteld. Het gaat daarbij om vier belangrijke voorwaarden. (1) Er is een bewerkersovereenkomst tussen Belangenvereniging overlast A1 Ugchelen en Google over de Analytics gegevens. (2) IP-adressen worden anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. (3) Het Analytics account van Belangenvereniging overlast A1 Ugchelen is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. (4) De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’.

Belangenvereniging overlast A1 Ugchelen voldoet hiermee aan alle wettelijke voorwaarden. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Geen andere cookies:

Op Belangenvereniging overlast A1 Ugchelen worden naast het Analytics cookie geen andere cookies gebruikt.

Opt-out voor Google Analytics:

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier klikken voor een OPT-OUT. Hierna telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken die Google Analytics van deze website bijhoudt.

Google privacy statement:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (In het geval van Belangenvereniging overlast A1 Ugchelen zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Belangenvereniging overlast A1 Ugchelen) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

De Belangenvereniging behartigt de belangen voor een gezonde woon- en leefomgeving.

Deze website is gesponsord door
CST Automatisering Apeldoorn.

Webdesign CST automatisering B.V.
Email: mailto:n.timmerman@cstautomatisering.nl