Belangengroep overlast A1 Ugchelen

In oktober heeft de Belangengroep haar zienswijze op het Actieplan geluid 2018-2023 van Apeldoorn ingediend.

De Gemeente zal hier op termijn op reageren en we houden u op de hoogte.

Onze zienswijze:

De belangengroep is begin 2018 opgericht en bestaat uit ongeveer 20 bewoners uit Ugchelen. Wij zijn bezorgd over te toenemende geluidsoverlast ter hoogte van de A1 bij Ugchelen. Wat in onze optiek verergerd is na het verhogen van de snelheid op zowel de A1 als A50.  Maatregelen (en niet hoog en lang genoeg scherm)die in het verleden zijn genomen om ter hoogte van Ugchelen het geluid tegen te houden schieten te kort, voldoen niet meer of zijn inmiddels achterhaald.

Een van de redenen van de toename van het geluid komt voort uit een forse toename van het(vracht) verkeer. Voortkomend uit de opbloeiende welvaart in Nederland. Waarbij de A1 een belangrijkste verbinding is tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Deze verkeersader wordt dag en nacht intensief gebruikt, ook in de weekenden.

Vooropgesteld: Wij zijn als belangengroep ook voor een goede bereikbaarheid en zeker niet tegen de plannen voor een verdere verbreding van de A1. Wel ervaren wij een forse geluidsoverlast ondanks het feit dat normen niet continu worden overschreden. Wij zouden graag zien dat er een plan komt waarin maatregelen worden genomen tegen deze voortschrijdende toename in geluidsoverlast.

Op het Actieplan geluid 2018-2023 willen wij graag reageren. De strekking is dat wij graag als bewoners mee willen denken en praten, over alle mogelijke innovatieve oplossingen om het geluid terug te dringen op de A50 en in het bijzonder op de A1 ter hoogte van Ugchelen. Onze belangengroep heeft zich twee maal laten informeren door een geluidsdeskundige van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Wij hebben verschillende keren gesproken met de gemeente Apeldoorn (oa. Clean Tech). We hebben directe contacten met de Dorpsraad Ugchelen. Zij ondersteunen ons initiatief en faciliteren onze belangengroep. Eveneens hebben wij contacten gelegd met andere bewoners uit aangrenzende wijken en de wijkraden in Apeldoorn. Daar speelt hetzelfde probleem, maar dan voornamelijk de geluidsoverlast veroorzaakt door de A50. De wijkraden ondersteunen deze zienswijze en zullen afzonderlijk reageren op het Actieplan.

Verder zijn wij positief dat de gemeente een Actieplan maakt en bewoners de ruimte geeft om hierop te reageren. Het Bestuursakkoord Gemeente Apeldoorn 2018-2022 ‘De Kracht van Apeldoorn’ heeft ook onze positieve aandacht. Hierin staan keuzes om Apeldoorn aantrekkelijker, socialer, veiliger, duurzamer en klimaatneutraal te maken en profileert Apeldoorn zich als Clean Tech gemeente. En ook dat het college zich de komende vier jaar gaat inzetten voor een betere luchtkwaliteit en inzet op vermindering van geluid- en milieuhinder door de A1 en A50. Dit heeft ook binnen Europa de aandacht . Recent blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 37 procent van alle huizen in Nederland meer dan 55 decibel geluid ervaart. De wereld gezondheidsorganisatie (WHO) pleit voor nieuwe normen. Graag zouden we de inzet van de gemeente Apeldoorn om het voor bewoners gezonder te maken, concreter willen zien. Met onze zienswijze willen wij aandacht en hopen dat het input geeft om het Actieplan op diverse punten aan te passen.

Het feitelijke probleem is dat het geluid niet meer gemeten maar berekend wordt op bepaalde referentiepunten langs de Rijkswegen waaronder dus ook de A50 en A1. Op deze referentiepunten worden geen overschrijdingen waargenomen. Alles volgens deze methode voldoet nu aan de geldende normen. Maar onder specifieke (atmosferische) omstandigheden ervaren bewoners feitelijk wel degelijk veel meer geluidsoverlast. Ook met slecht en regenachtig weer en Westen wind neemt de overlast toe. Deskundigen op het gebied van geluid bevestigen deze zienswijze.

Hoopgevend en een voorbeeld voor ons als belangengroep is hoe de belangenvereniging Bathmen de geluidsoverlast en de situatie op de A1 bij Bathmen heeft aangepakt. Ook daar zijn geen overschrijdingen volgens de normen. Wij hebben de woordvoerder onlangs in Ugchelen uitgenodigd en zijn hierover door hen geïnformeerd. Want het is hen gelukt om met de gemeente Deventer, de Provincie en Rijkswaterstaat in gesprek te gaan. Er is serieus naar deze overlast gevende situatie geluisterd. En men is met elkaar in gesprek gegaan om het aan te pakken. Met als (tussen) resultaat dat dat er geld geserveerd is om vanuit zowel de gemeente als de Provincie Overijssel om, bovenwettelijke geluid reducerende maatregelen te nemen ter hoogte van Bathmen. Voor zover ons bekend is er door ieder 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Wat wij missen in het Actie plan geluid is (onze bezwaren, vragen en ideeën):

-De plannen in het Actieplan van de gemeente Apeldoorn zijn voornamelijk gericht op het verminderen van geluid overlast in de binnenstad. Rijkswegen en de (geluids)overlast hiervan wordt zwaar onderbelicht in het actieplan.  Het zou een apart hoofdstuk van het Actieplan moeten zijn in onze optiek en niet versnipperd zoals nu.

-Is de gemeente Apeldoorn zich bewust van het feit dat bewoners geluidsoverlast ervaren van de A50 en A1 ter hoogte van Ugchelen? Dit ondanks het feit dat alles voldoet aan de normen die van overheidswege zijn vastgesteld.

- Op welke manier kan de gemeente Apeldoorn ons ‘burgerinitiatief’ ondersteunen om de geluidsoverlast ter hoogte van de A1 bij Ugchelen aan te pakken en terug te dringen? Hiervoor verwijzen wij ook naar bladzijde 16 van “Helder in Ambitie, Flexibel in uitvoering”. Hierin staat dat het voornemen is om een zogenaamd initiatievenfonds beschikbaar te stellen om bewoners de mogelijkheid te geven om projecten uit te voeren. Wij hopen daar in de toekomst, als belangenvereniging een beroep op te kunnen doen.

- Is de gemeente bereid om hiervoor middelen vrij te maken om ons hierbij te helpen? Om dit probleem met de bewoners aan te pakken. Een concreet plan te maken met (en niet over) de bewoners. En welke rol kunnen wij daarin vervullen?

-Kan de gemeente Apeldoorn ons expertise aanbieden?

-Staat de gemeente Apeldoorn open voor ideeën om innovatieve bovenwettelijke maatregelen te treffen om het geluid terug te dringen? En is de gemeente ook bereid om hier middelen voor vrij te maken?

-In hoeverre werkt de gemeente Apeldoorn samen met andere steden (bovenregionaal) om planen te ontwikkelen rondom Rijkswegen om de geluidsoverlast te verminderen?

-Hoe speelt de gemeente in op het nieuwe tracé besluit A1? De verbreding ter hoogte van Apeldoorn (Apeldoorn-Twello) valt in fase 2 en de uitvoering is gepland in 2024-2028.  Het plan is dat de A1 in zijn geheel verbreed wordt naar 2x 3 rijbanen. Met toenemende geluidsoverlast. Welke concrete maatregelen zijn er te verwachten en wat is de rol van de gemeente in deze (voorbereidende) plannen? Omdat er toenemende geluids(en lucht)problemen te verwachten zijn.

-Op welke manier is de gemeente Apeldoorn in gesprek  met Rijkswaterstaat, Provincie en haar bewoners als het gaat om geluidsoverlast van de Rijkswegen A1 en A50?  En in hoeverre worden bewoners hierbij betrokken?

-Verkennen van verlenging / verhoging van schermen langs te verbreden A1. Waar dan  concreet precies? Gaat deze verlenging ook verder dan de Europaweg, aangezien de overlast de hele omgeving raakt?

-Wat gaat er met de komst van de Omgevingswet (2021) precies veranderen? Biedt dit mogelijkheden en kansen voor de gemeente om het geluid op de A1 aan te pakken? En zo ja wat is de visie hierop? Komen er middelen ter beschikking om maatregelen te treffen voor een integrale aanpak met aandacht voor gezondheid?

-Er zijn in het plan locaties aangegeven waar geluidsschermen van verschillende hoogten (2 en 3 meter) zijn gedacht op specifieke locaties c.q. woningen aan voornamelijk de Noordkant van de A1 (batch 5 langs rijksweg A1) . Hoe is dit tot stand gekomen en wat zijn de gevolgen voor Ugchelen en zijn aanvullende maatregelen nodig?

-Wij zouden graag zien dat er in het ‘Geluidsplan 2018-2023’ concreet benoemd wordt hoe en op welke manier de gemeente Apeldoorn zich gaat inzetten om geluidsreducerende maatregelen te treffen op de A1 en A50. Zoals de snelheid te verlagen van 130 naar 100 kilometer ter hoogte van stedelijk gebied. Ook het aanbrengen van stiller dubbellaags ZOAB is in onze optiek een middel om heel direct de geluidsoverlast te verminderen. In hoeverre maakt de gemeente Apeldoorn zich hier hard voor?

 

-Wij willen graag dat de gemeente Apeldoorn een voortrekkersrol (proeftuin)gaat vervullen en open staat voor innovatieve ideeën aangaande het terugdringen van geluid aangaande de A1 en A50.  Wellicht één en ander combineert om wijken rondom de Rijkswegen klimaatneutraal en duurzaam te maken. Er zijn voorbeelden om energie te halen uit rijdend verkeer, toepassingen van geluidsschermen met zonnepanelen etc.

Ons idee is om samen met de inwoners van Ugchelen/ Apeldoorn een plan te maken. Waarbij de Cleantech regio A1 ook nadrukkelijk een rol zou moeten krijgen. Refererend aan “de Kracht van Apeldoorn”. Hierin profileert Apeldoorn zich als Clean Tech gemeente met grote duurzame ambities en past zij nieuwe technieken toe.

Wij begrijpen dat het een ingewikkelde materie is waarbij diverse partijen betrokken zijn en een lange adem nodig is. Wij hopen dat de gemeente ons initiatief omarmt en met ons samen wil werken. Ons verder kan helpen mogelijk ook met behulp van ondersteuning vanuit het Initiatievenfonds, zoals omschreven in het stuk “Helder in Ambitie, flexibel in de uitvoering.

Uiteraard zijn wij bereid om deze zienswijze mondeling toe te lichten en onze vragen te verduidelijken.

Wij gaan ervan uit dat u onze zienswijze meeneemt in het proces en het maken van een definitief Actieplan geluid  2018-2023.

Wij gaan ervan uit dat u ons van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt.

Hoogachtend,

Arnold Heer,
namens de belangengroep overlast A1 bij Ugchelen

 

Deze website is gesponsord door
CST Automatisering Apeldoorn.

Webdesign en beheer Peter Mooij
Email: peter@petermooij.nl